ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια μεγάλη σειρά σεμιναρίων τα οποία προσφέρει στην Ελλάδα και την Βουλγαρία. Αντίστοιχα σεμινάρια προσφέρθηκαν κατά το 2000 και 2001 στην Αλβανία και στην Π.Γ.Δ.Μ.

Τα σεμινάρια ανήκουν σε πολλές κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: