ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΕΥΡΑΝΕΚ προσφέρει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες και μελέτες σε Ελληνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επίσης η ΕΥΡΑΝΕΚ μετέχει σε Διεθνή Εκπαιδευτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματαπου χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ, τόσο για την ίδια όσο και για άλλες εταιρείες του Ομίλου Δέλτα

Ιδιαίτερο τομέα δραστηριότητας για την εταιρεία αποτελεί η εκπαίδευση και οι μελέτες σχετικά με τον αγροτικό τομέα.

Τέλος η ΕΥΡΑΝΕΚ είναι ο συντονιστής όλης της Διεθνούς Συνεργασίας των Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΛΤΑ.