ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει εκτελέσει μια σειρά αναπτυξιακών έργων, που σχετίζονται με το αντικείμενο της Αγροτικής Ανάπτυξης από το 1993.

 • A four party (Albania-Greece-Bulgaria-Spain) conference on University Agricultural Training and Agribusiness: Problems and Prospects in a changing Balkan Environment (1993), με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα PHARE.

 • Λειτουργία της ειδικότητας “Agrobusiness Management” από κοινού με το Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ ( 1993 – 2003 ).

 • Συνεργασία (από το 1997) με την βουλγαρική εταιρεία AGRO BUSINESS INFORM (του Υπουργείου Γεωργίας της Βουλγαρίας) σε θέματα αγροτικής πληροφóρησης, αγροτικών μελετών και αγροτικής εκπαίδευσης, óπως και στην έκδοση απó κοινού ενóς μηνιαίου Ενημερωτικού Αγροτικού Δελτίου.

 • Πρóγραμμα Αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία (DACτου ΟΟΣΑ) με χρηματοδότηση του ΥΠΕΘΟ με θέμα : «Υποστήριξη της ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης της Βουλγαρικής Αγροοικονομίας» το 1997 - ημερίδα και 6 σεμινάρια σε επιλεγμένα θέματα.

 • Πρóγραμμα Αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία (DAC του ΟΟΣΑ) με χρηματοδότηση του ΥΠΕΘΟ με θέμα « Ενημέρωση των αρμóδιων βουλγαρικών αρχών για την ελληνική εμπειρία σε θέματα κατάρτισης» το 1997- ημερίδα και 5 σεμινάρια.

 • Πρóγραμμα Αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία (DAC του ΟΟΣΑ) με χρηματοδότηση του ΥΠΕΘΟ για Ίδρυση και λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου για προσωπικό ελληνικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία (1999-2000).

 • Πρóγραμμα Αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Βουλγαρία (DAC του ΟΟΣΑ) με χρηματοδότηση του ΥΠΕΘΟ για Ίδρυση και λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου για προσωπικό ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία και FYROM (1999-2000).

 • Περιφερειακά σεμινάρια στον αγροτικό τομέα σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτών Βουλγαρίας και το Υπουργείο Εργασίας - Εθνικό Πρακτορείο Απασχόλησης της Βουλγαρίας (2000): «Αγροτικός Τουρισμός» και «Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων».

 • Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης των αγροτών των περιοχών Σόφιας Πλόβντιβ και Βελίκο Τέρνοβο της Βουλγαρίας.www.agrobalkan.gr)

 • "Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης στν αγροτικό τομέα" (LEONARDO) με εταίρους από την Βουλγαρία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία. (euranek.com/alter-agro) «οργάνωση και λειτουργία μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων».

 • "Ηλεκτρονικό δίκτυο αγροτών" (SOCRATES-GRUNDVIG) με εταίρους από την Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία. (www.e-agrinet.eu)

 • "Ηλεκτρονικό δίκτυο αγροτών" (SOCRATES-GRUNDVIG) με εταίρους από την Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία. (www.e-agrinet.eu)

 • Πρόγραμμα Re-Agro, «Διάδοση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων Αγροτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων». (re-agro.ddi.gr)

 • Πρόγραμμα FOODMED "My food - my medicine", προέκυψε από την γνωστή συμβουλή του Ιπποκράτη «Η τροφή σου ας είναι το φάρμακό σου». ( www.food-med.eu)